Struktural :

Ketua - Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H.

Wakil - Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera - Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.

Sekretaris - Aryl Zabarrespati, S.E.

Hakim :

Hakim - Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim - Drs. M. Nasir, M.SI

Hakim - Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim - Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.

Hakim - Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H

Hakim - Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim - Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Hakim - Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

Hakim - Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H.

Hakim - Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Hakim - Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Hakim - Drs. Saifudin, M.H.

Hakim - Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Hakim - Dra. Hj. Chulailah

Hakim - Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim - Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H.

Hakim - H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.

Hakim - Moh. Jatim, S.Ag,. M.H.I.